MX Labs OÜ oferuje dostęp do usług za pośrednictwem aplikacji Shen Health zarówno poprzez zamówienie płatnej subskrypcji na wybrany przez użytkownika okres, w tym poprzedzonej bezpłatnym okresem próbnym, jak też poprzez wprowadzenie Kodu dostępu, uzyskanego od Partnera MX Labs, czytaj więcej. Niniejszy regulamin reguluje ścieżkę dostępu do aplikacji dla każdego, kto chce indywidualnie zamówić jej subskrypcję.

 

Regulamin aplikacji mobilnej Shen Health

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mobilnej pod nazwą Shen Health (zwanej dalej: Aplikacją).

1.2. Usługodawcą świadczącym usługi za pośrednictwem Aplikacji jest MX Labs OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, pod adresem Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn, wpisana do właściwego rejestru handlowego pod numerem 16090991, VAT: EE102308668, (zwana dalej również MX Labs lub Usługodawcą); e-mail: office@mxlabs.ai, który jest jednocześnie właścicielem Aplikacji.

2. Definicje

2.1. Terminy użyte w Regulaminie Aplikacji mają następujące znaczenie:

a) Aplikacja – aplikacja mobilna Shen Health, tj. oprogramowanie Usługodawcy oparte o technologię Shen.AI w postaci aplikacji mobilnej, która umożliwia korzystanie z Usług;

b) Dane osobowe – informacje wprowadzone przez Użytkownika i gromadzone przez Usługodawcę, niezbędne do korzystania z Aplikacji, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

c) Konsument – Użytkownik Aplikacji, który jest osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Konto – indywidualne konto umożliwiające dostęp do funkcjonalności Aplikacji po dokonaniu skutecznej rejestracji przez Użytkownika;

e) MX Labs lub Usługodawca – MX Labs OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, pod adresem Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallin; e-mail: office@mxlabs.ai;

f) Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji Shen Health;

g) Usługi – usługi świadczone przez MX Labs polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz jej funkcjonalności, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną, tj. na bezpośrednie żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, polegające na przetwarzaniu, przechowywaniu lub przekazywaniu informacji drogą elektroniczną, przeznaczonych do cyfrowego przetwarzania i przechowywania danych, w całości transmitowane, przekazywane i odbierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

h) Użytkownik – osoba fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie Usług, w wykonaniu której MX Labs świadczy Usługi za pośrednictwem Aplikacji;

i) Zewnętrzny Dostawca – dostawca platformy Google Play lub App Store.

3. Wymagania techniczne

3.1. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego Google Play lub App Store.

3.2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania mobilnego urządzenia z włączoną kamerą, działającego w oparciu o zaktualizowany system operacyjny Android lub iOS oraz z dostępem do sieci Internet, a także aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Aplikacji w przypadku korzystania z niej bez spełnienia opisanych w Regulaminie minimalnych wymagań lub z naruszeniem Regulaminu.

3.4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja działała przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie wyłącza to jednak uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia niezbędnej przerwy technicznej w działaniu Aplikacji, o której w miarę możliwości wcześniej poinformuje Użytkowników w Aplikacji. Aplikacja może być też niedostępna z powodu siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich oraz innymi okolicznościami poza kontrolą MX Labs, w tym ze strony dostawców dostępu do sieci Internet lub usług sklepów internetowych Google Play i App Store.

4. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji

4.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga zarejestrowania Konta oraz zaakceptowania Regulaminu.

4.2. Z Aplikacji mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że jest się osobą pełnoletnią.

4.3. Każdy Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji po zapoznaniu się i po akceptacji warunków Regulaminu. W przypadku braku zgody na warunki niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie powinien korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4.4. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas zakładania Konta.

4.5. W celu założenia Konta i rejestracji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz adresu poczty elektronicznej.

4.6. Rejestracja i założenie Konta polegają na wypełnieniu pól formularza danymi zgodnie z informacjami na ekranie w Aplikacji, w tym adresem e-mail, który będzie loginem Użytkownika oraz hasłem.

4.7. Użytkownik ustala indywidualne hasło do Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. MX Labs nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika danych związanych z indywidualnym Kontem osobom trzecim i skutki takiego udostępnienia.

4.8. Z chwilą kliknięcia przycisku pod nazwą „Zarejestruj” lub synonimicznego zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta.

4.9. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od MX Labs usunięcia Konta, wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@mxlabs.ai. Jeżeli jednak Użytkownik ma ważną, opłaconą Subskrypcję, usunięcie Konta może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług w ramach Subskrypcji, a jeśli Użytkownik przekroczył termin do odstąpienia od umowy, opłata za okres Subskrypcję niewykorzystany z powodu realizacji żądania usunięcia Konta nie podlega zwrotowi.

5. Zasady zamawiania i płatności za Subskrypcję

5.1. Aplikacja oferuje Subskrypcje umożliwiające Użytkownikowi dostęp do wszystkich jej funkcjonalności. W przypadku braku ważnej Subskrypcji, Użytkownik będzie miał dostęp tylko do niektórych, ograniczonych i limitowanych funkcjonalności Aplikacji.

5.2. Warianty dostępnych okresów Subskrypcji, ich cen, płatnych z góry, a także odpowiednich okresów próbnych Subskrypcji są dostępne do zapoznania się przez Użytkownika po zarejestrowaniu Konta. Obsługa zamówień i płatności za Subskrypcje Aplikacji jest realizowana wyłącznie przez Zewnętrznego Dostawcę – Google Play lub App Store, w związku z tym Użytkownik może być proszony na etapie zamawiania Subskrypcji do podania Zewnętrznemu Dostawcy określonych danych niezbędnych do dokonania płatności oraz akceptacji odrębnych warunków Zewnętrznego Dostawcy.

5.3. Użytkownik dokonuje zamówienia oraz płatności za Subskrypcję zgodnie z warunkami Zewnętrznego Dostawcy.

5.4. Użytkownik, który dokonał płatności za Subskrypcję u Zewnętrznego Dostawcy jest identyfikowany przez MX Labs na podstawie adresu e-mail, będącego loginem do Konta w Aplikacji. MX Labs nie ma dostępu do danych związanych z płatnością, w szczególności do danych karty płatniczej Użytkownika.

5.5. Jeżeli wybrany przez Użytkownika wariant Subskrypcji przewiduje bezpłatny okres próbny, obciążenie karty płatniczej Użytkownika przez Zewnętrznego Dostawcę nastąpi dopiero w momencie zakończenia odpowiedniego dla danego wariantu Subskrypcji okresu próbnego. Do zakończenia okresu próbnego jw. Użytkownik ma możliwość anulowania Subskrypcji za pośrednictwem ustawień Konta w Aplikacji, jednak każdorazowo będzie również wymagane anulowanie subskrypcji za pośrednictwem ustawień konta w serwisie Zewnętrznego Dostawcy, obsługującego płatności za Subskrypcję, o czym MX Labs powiadomi dodatkowo Użytkownika.

5.6. Po zakończeniu ewentualnego okresu próbnego, niezależnie od wybranego wariantu Subskrypcji, okresy rozliczeniowe Subskrypcji odnawiają się automatycznie, a obciążenie karty płatniczej Użytkownika przez Zewnętrznego Dostawcę nastąpi dopiero w momencie zakończenia ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. z góry za kolejny okres rozliczeniowy. Do zakończenia aktualnego okresu rozliczeniowego jw. Użytkownik ma możliwość anulowania Subskrypcji na kolejny okres za pośrednictwem ustawień Konta w Aplikacji, jednak każdorazowo będzie również wymagane anulowanie subskrypcji za pośrednictwem ustawień konta w serwisie Zewnętrznego Dostawcy, obsługującego płatności za Subskrypcję, o czym MX Labs powiadomi dodatkowo Użytkownika.

5.7. Wiążący dla Użytkownika jest termin anulowania Subskrypcji Aplikacji za pośrednictwem ustawień konta w serwisie Zewnętrznego Dostawcy.

5.8. Termin ważności Subskrypcji Użytkownik może sprawdzić z poziomu ustawień swojego Konta Aplikacji w zakładce “Subskrypcja”, a także za pośrednictwem ustawień konta w serwisie Zewnętrznego Dostawcy, obsługującego płatności za Subskrypcję .

5.9. W przypadku anulowania Subskrypcji w trakcie bezpłatnego okresu próbnego lub okresu rozliczeniowego danego wariantu opłaconej już Subskrypcji, Użytkownik może korzystać z Usług do końca przysługującego mu okresu Subskrypcji. W przypadku anulowania opłaconego z góry okresu Subskrypcji, Użytkownik nie otrzyma zwrotu opłaty pobranej za bieżący okres Subskrypcji o Zewnętrznego Dostawcy.

5.10. W momencie zakończenia okresu próbnego, a także w momencie zakończenia okresu rozliczeniowego danego wariantu Subskrypcji, jeżeli Użytkownik uprzednio nie zrezygnował z Subskrypcji, jego karta płatnicza zostanie obciążona przez Zewnętrznego Dostawcę należnością zgodnie z wybranym wariantem Subskrypcji, Zewnętrzny Dostawca potwierdzi zaś Użytkownikowi pobranie płatności w wiadomości e-mail.

5.11. W kwestii wszelkich zwrotów kosztów, zarządzania Subskrypcją, a także realizacji prawa odstąpienia od umowy Subskrypcji, Użytkownik powinien kontaktować się z Zewnętrznym Dostawcą;

5.12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Subskrypcji, o których będzie informował z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Zewnętrznego Dostawcy. Każda taka zmiana będzie miała skutek na przyszłość, tj. znajdzie zastosowanie do nowego okresu odnowienia Subskrypcji. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę ceny, może anulować Subskrypcję przed rozpoczęciem nowego okresu odnowienia Subskrypcji w sposób opisany w pkt. 5.7. powyżej.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Użytkownik, będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

6.2. Termin odstąpienia rozpoczyna bieg w dniu zawarcia umowy, tj. w dniu rejestracji Konta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu, np. mailowo na adres: office@mxlabs.ai. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – wówczas powinien uzupełnić go i wysłać do Usługodawcy:

MX Labs OÜ, Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn, Estonia, office@mxlabs.ai

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

7. Funkcjonalności Aplikacji


7.1. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość kontroli swojego zdrowia oraz dobrego samopoczucia oraz korzystania z narzędzi wspierających i zachęcających do dbania o zdrowie, w szczególności za pośrednictwem następujących funkcjonalności:
a) program monitorowania zdrowia, profilaktyki i samooceny;

b) pomiary kamerowe oparte na technologii Shen.AI obejmujące: ciśnienie krwi, tętno, zmienność rytmu serca, częstość oddechów, indeks warunków skrajnych;

c) spersonalizowane spostrzeżenia i rekomendacje dot. stanu zdrowia;

d) ocena ryzyk zdrowotnych: udaru mózgu, niewydolności serca, rozwoju miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w ciągu najbliższych 10 lat, choroby wieńcowej, choroby naczyń obwodowych, poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego, śmiertelnego zdarzenia sercowo-naczyniowego w ciągu najbliższych 10 lat, śmierć wieńcowa, śmiertelny udar, wiek naczyniowy;

e) ocena stanu zdrowia:

     i. ocena stylu życia: kompleksowa ocena stylu życia może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych obszarów wymagających poprawy ogólnego stanu zdrowia; ocena ta może obejmować pytania dotyczące diety, ćwiczeń, nawyków snu, poziomu stresu i używania substancji;

     ii. ocena fizyczna: w tym zdrowia układu sercowo-naczyniowego, składu ciała i funkcje mięśniowo-szkieletowe, może obejmować pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrostu i procentu tkanki tłuszczowej, a także ocenę siły i elastyczności mięśni;

     iii. ocena zdrowia psychicznego: może ocenić samopoczucie emocjonalne i zidentyfikować warunki zdrowia psychicznego; może obejmować zadawanie pytań dotyczących nastroju, lęku, snu i innych objawów zdrowia psychicznego;

     iv. ocena zdrowia układu sercowo-naczyniowego: może obejmować pytania dotyczące ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, historii chorób serca w rodzinie oraz wszelkich bieżących problemów lub obaw sercowo-naczyniowych;

     v. ocena ryzyka cukrzycy: może pomóc ocenić ryzyko zachorowania na cukrzycę, zadając pytania dotyczące historii rodziny, wagi, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;

     vi. ocena ryzyka nadciśnienia tętniczego: może pomóc osobom w ocenie ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi) poprzez zadawanie pytań dotyczących historii rodziny, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;

     vii. ocena ryzyka otyłości: może pomóc osobom ocenić ryzyko rozwoju otyłości, zadając pytania dotyczące wagi, wzrostu, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;

     viii. ocena ryzyka chorób serca: może pomóc osobom ocenić ryzyko rozwoju chorób serca, zadając pytania dotyczące historii rodziny, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;

     ix. ocena ryzyka udaru mózgu: może pomóc osobom ocenić ryzyko udaru, zadając pytania dotyczące historii rodziny, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;

     x. ocena zdrowia układu oddechowego: może pomóc osobom w ocenie ich zdrowia układu oddechowego, w tym wszelkich objawów zaburzeń układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i inne powiązane schorzenia;

     xi. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczne/psychiczne związane z depresją;

     xii. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczne/psychiczne związane z wypaleniem zawodowym;

     xiii. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczno-psychologiczne związane z objawami nerwicy i obsesji;

     xiv. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczne/psychiczne związane z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem;

     xv. ocena bezsenności;

f) wyzwania zdrowotne oparte na grywalizacji: punkty premiowe, odznaki itp.;

g) kalkulatory zdrowia: BMI, nawodnienie;

h) zarządzanie lekami i przypomnienia;

i) powiadomienia i wiadomości push;

j) karta pacjenta – wyniki historyczne, eksport do lekarza lub członka rodziny za pośrednictwem poczty elektronicznej, pdf, linku lub kodu QR;

k) import danych zdrowotnych z Google Fit i Apple Health;

l) dostęp do bazy wiedzy na temat zdrowia z kontekstowymi umiejscowieniami.

7.2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów. Realizacja Usług przez MX Labs nie ma charakteru działań diagnostycznych, czy terapeutycznych i nie może być traktowana jako porada medyczna, diagnostyka choroby, terapia lub zastępować innych świadczeń zdrowotnych. 

7.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Aplikacji nie zastępuje ani nie stanowi podstawy do postawienia diagnozy, zapobiegania, monitorowania, prognozowania lub leczenia Użytkownika, oraz, że usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika nie stanowią świadczeń zdrowotnych, co oznacza w szczególności, że informacje zdrowotne dostarczane za pomocą Aplikacji, w tym wyniki pomiarowe, mają wyłącznie charakter informacyjny. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, w tym na podstawie danych z Aplikacji, jakiekolwiek nieprawidłowości, chorobę lub, że potrzebuje pomocy, powinien niezwłocznie skorzystać z porady lekarskiej lub zwrócić się o odpowiednie świadczenie zdrowotne do właściwej instytucji.   

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MX Labs. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez MX Labs znajduje się w Polityce Prywatności. Użytkownik jest również informowany o warunkach przetwarzania jego danych osobowych w ramach procesu zakładania Konta i rejestracji.

9. Ochrona własności intelektualnej i interesów MX Labs

9.1. Wszystkie elementy Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, teksty, zdjęcia, grafiki, logo itp. – stanowią własność MX Labs. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody MX Labs jest zabronione.

9.2. Zabrania się korzystania przez Użytkownika z zasobów Aplikacji lub usług świadczonych przez MX Labs, w tym zamieszczania przez Użytkownika w swoim Koncie w Aplikacji treści i materiałów w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MX Labs.

9.3. Użytkownik w pełni odpowiada za treści i materiały umieszczone w swoim Koncie w Aplikacji, w tym za ich jakość i legalność, a także za wszelkie szkody wynikające z takich treści i materiałów. MX Labs zastrzega sobie prawo usunięcia treści i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika naruszających postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.

10. Zmiana regulaminu, zasady odpowiedzialności i reklamacje

10.1. MX Labs zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji z ważnych powodów. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Usług, MX Labs ma prawo do czasowego wstrzymania lub ograniczenia usługi dostępu do Aplikacji, w tym na czas prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Usługi, o których, w miarę możliwości, wcześniej poinformuje Użytkowników w Aplikacji

10.2. W przypadku wystąpienia błędu w Aplikacji Użytkownik może skontaktować się z MX Labs, wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@mxlabs.ai. Reklamacje dotyczące niedostarczenia lub nieprawidłowości Usługi można zgłaszać drogą elektroniczną na ww. adres. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, oraz opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

10.3. MX Labs ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

10.4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, MX Labs nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z Serwisu, jak również za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z naruszeniem Regulamin. W każdym przypadku odpowiedzialność MX Labs wobec Użytkownika nie może przekroczyć równowartości uiszczonej opłaty/wynagrodzenia za daną Usługę, jeśli jest ona przewidziana w umowie z Użytkownikiem. Nie dotyczy to szkód na osobie oraz szkód wyrządzonych przez MX Labs w wyniku działania umyślnego, za które ponosi pełną odpowiedzialność.

10.5. MX Labs zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, z ważnych przyczyn, takich jak zmiana warunków świadczenia Usług, czy zmiany  przepisach prawa. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w formie, w jakiej zostały pierwotnie udostępnione Użytkownikom, w miarę możliwości z 14-dniowym wyprzedzeniem.

10.6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku danych lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji.

10.7. W przypadku powstania sporu na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.

10.8. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. 

10.9. Użytkownik może także skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.