Regulamin aplikacji mobilnej Shen Health

1. Postanowienia ogólne
1.1.
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej pod nazwą Shen Health (zwanej dalej: Aplikacją)
1.2.Usługodawcą świadczącym usługi za pośrednictwem aplikacji jest MX Labs OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, pod adresem Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn, wpisana do właściwego rejestru handlowego pod numerem 16090991, VAT: EE102308668, (zwana dalej również MX Labs lub Usługodawcą); e-mail: office@mxlabs.ai, który jest jednocześnie właścicielem Aplikacji.

2. Definicje
2.1.
Terminy użyte w Regulaminie Aplikacji Shen Health mają następujące znaczenie:
a) Aplikacja – aplikacja mobilna Shen Health, tj. oprogramowanie Usługodawcy oparte o technologię Shen.AI w postaci aplikacji mobilnej, która umożliwia korzystanie z Usług
b) Dane osobowe – informacje wprowadzone przez Użytkownika i gromadzone przez Usługodawcę, niezbędne do korzystania z Aplikacji, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
c) Kod – kod wymagany do autoryzacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, uzyskany przez Partnera od MX Labs na podstawie zawartej umowy i przekazywany przez Partnera potencjalnym Użytkownikom Aplikacji – w wybrany przez Partnera sposób, okres ważności i aktywności Kodu biegnie od dnia jego wygenerowania dla Partnera i jest uzależniony od warunków umowy zawartej pomiędzy Partnerem a MX Labs;
d) Konsument – Użytkownik Aplikacji, który jest osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Konto – indywidualne konto umożliwiające dostęp do funkcjonalności Aplikacji po dokonaniu skutecznej rejestracji przez Użytkownika;
f) MX Labs lub Usługodawca – MX Labs OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, pod adresem Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallin; e-mail: office@mxlabs.ai;
g) Partner – podmiot, który zawarł z MX Labs odrębną umowę, na podstawie której otrzymał od MX Labs Kody niezbędne do autoryzacji Użytkownika podczas rejestracji Konta w Aplikacji, i które Partner może przekazywać docelowym Użytkownikom Aplikacji (np. swoim pracownikom, pacjentom, użytkownikom);
h) Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji Shen Health;
i) Usługi – usługi świadczone przez MX Labs polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz jej funkcjonalności, stanowiące usługi społeczeństwa informacyjnego (świadczone drogą elektroniczną), tj. na bezpośrednie żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, polegające na przetwarzaniu, przechowywaniu lub przekazywaniu informacji drogą elektroniczną, przeznaczonych do cyfrowego przetwarzania i przechowywania danych, w całości transmitowane, przekazywane i odbierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
j) Użytkownik – osoba fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie Usług, w wykonaniu której MX Labs świadczy Usługi za pośrednictwem Aplikacji, posiadająca Kod od Partnera, niezbędny do autoryzacji dostępu do Aplikacji.

3. Wymagania techniczne
3.1.
Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego Google Play lub App Store.
3.2. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania mobilnego urządzenia z włączoną kamerą, działającego w oparciu o zaktualizowany system operacyjny Android lub iOS oraz z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto poczty elektronicznej.
3.3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Aplikacji w przypadku korzystania z niej bez spełnienia opisanych w Regulaminie minimalnych wymagań lub z naruszeniem Regulaminu.
3.4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja działała przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie wyłącza to jednak uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia niezbędnej przerwy technicznej w działaniu Aplikacji, o której w miarę możliwości wcześniej poinformuje Użytkowników w Aplikacji. Aplikacja może być też niedostępna z powodu siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich oraz innymi okolicznościami poza kontrolą MX Labs, w tym ze strony dostawców dostępu do sieci Internet lub usług sklepów internetowych Google Play i App Store.

4. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji
4.1.
Korzystanie z Aplikacji wymaga zarejestrowania Konta, uwierzytelnienia go Kodem otrzymanym od Partnera oraz zaakceptowania Regulaminu.
4.2. Z Aplikacji mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że jest się osobą pełnoletnią.
4.3. Każdy Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji po zapoznaniu się i po akceptacji warunków Regulaminu.
4.4. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas zakładania Konta.
4.5. W celu założenia Konta i rejestracji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz adresu poczty elektronicznej.
4.6. Rejestracja i założenie Konta polega na wypełnieniu pól formularza danymi zgodnie z informacjami na ekranie w Aplikacji, w tym adresem e-mail, który będzie loginem Użytkownika oraz hasłem.
4.7. Użytkownik ustala indywidualne hasło do Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. MX Labs nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika danych związanych z indywidualnym Kontem osobom trzecim i skutki takiego udostępnienia.
4.8. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza, MX Labs poprosi o podanie przez nowego Użytkownika Kodu, który Użytkownik otrzymał od Partnera.
4.9. Po uwierzytelnieniu Użytkownika za pomocą Kodu, MX Labs przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail odpowiednią informację wraz z linkiem potwierdzającym wolę założenia Konta. Kliknięcie w link jest wymagane do pełnej aktywacji Konta. Z chwilą kliknięcia w link zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta. Do momentu kliknięcia przez Użytkownika w link Konto pozostaje nieaktywne.
4.10. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od MX Labs usunięcia Konta, wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@mxlabs.ai. Jeżeli jednak Użytkownik wykorzystał Kod, usunięcie Konta może uniemożliwić dalsze korzystanie z Kodu w ramach innego konta, mimo że nie upłynął okres jego ważności ustalony na podstawie umowy MX Labs z Partnerem.
4.11. MX Labs zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Partnera warunków Regulaminu lub umowy o współpracy pomiędzy Partnerem a MX Labs oraz w przypadku rozwiązania ww. umowy o współpracy.
4.12. Usługa dostępu do funkcjonalności Aplikacji świadczona jest bez odpłatności po stronie Użytkownika, jednakże jest uzależniona od warunków umowy zawartej pomiędzy MX Labs a Partnerem. W przypadku rozwiązania umowy zawartej przez Partnera z MX Labs, na podstawie której Partner uzyskał Kod dostępu do Aplikacji, przekazany Użytkownikowi, dostęp Użytkownika do funkcjonalności Aplikacji wygasa z dniem rozwiązania ww. umowy, w przypadku zaś czasowego wstrzymania świadczenia usług przez MX Labs na podstawie ww. umowy w związku z brakiem terminowej płatności po stronie Partnera, dostęp Użytkownika do funkcjonalności Aplikacji może zostać czasowo wstrzymany. Użytkownik może także utracić dostęp do funkcjonalności Aplikacji w wyniku wygaśnięcia stosunku prawnego z Partnerem, na podstawie którego Partner przekazał Użytkownikowi Kod dostępu do Aplikacji.
4.13. O wygaśnięciu lub czasowym wstrzymaniu dostępu Użytkownika do funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem powiadomień push w Aplikacji. Termin ważności Kodu Użytkownik może sprawdzić z poziomu ustawień swojego Konta w zakładce “Ważność Twojego kodu”.

5. Funkcjonalności Aplikacji
5.1.
Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość kontroli swojego zdrowia oraz dobrego samopoczucia oraz korzystania z narzędzi wspierających i zachęcających do dbania o zdrowie, w szczególności za pośrednictwem następujących funkcjonalności:
a) program monitorowania zdrowia, profilaktyki i samooceny;
b) pomiary kamerowe oparte na technologii Shen.AI obejmujące: ciśnienie krwi, tętno, zmienność rytmu serca, częstość oddechów, indeks warunków skrajnych;
c) spersonalizowane spostrzeżenia i rekomendacje dot. stanu zdrowia;
d) ocena ryzyk zdrowotnych: udaru mózgu, niewydolności serca, rozwoju miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w ciągu najbliższych 10 lat, choroby wieńcowej, choroby naczyń obwodowych, poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego, śmiertelnego zdarzenia sercowo-naczyniowego w ciągu najbliższych 10 lat, śmierć wieńcowa, śmiertelny udar, wiek naczyniowy;
e) ocena stanu zdrowia:
i. ocena stylu życia: kompleksowa ocena stylu życia może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych obszarów wymagających poprawy ogólnego stanu zdrowia; ocena ta może obejmować pytania dotyczące diety, ćwiczeń, nawyków snu, poziomu stresu i używania substancji;
ii. ocena fizyczna: w tym zdrowia układu sercowo-naczyniowego, składu ciała i funkcje mięśniowo-szkieletowe, może obejmować pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrostu i procentu tkanki tłuszczowej, a także ocenę siły i elastyczności mięśni;
iii. ocena zdrowia psychicznego: może ocenić samopoczucie emocjonalne i zidentyfikować warunki zdrowia psychicznego; może obejmować zadawanie pytań dotyczących nastroju, lęku, snu i innych objawów zdrowia psychicznego;
iv. ocena zdrowia układu sercowo-naczyniowego: może obejmować pytania dotyczące ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, historii chorób serca w rodzinie oraz wszelkich bieżących problemów lub obaw sercowo-naczyniowych;
v. ocena ryzyka cukrzycy: może pomóc ocenić ryzyko zachorowania na cukrzycę, zadając pytania dotyczące historii rodziny, wagi, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;
vi. ocena ryzyka nadciśnienia tętniczego: może pomóc osobom w ocenie ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi) poprzez zadawanie pytań dotyczących historii rodziny, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;
vii. ocena ryzyka otyłości: może pomóc osobom ocenić ryzyko rozwoju otyłości, zadając pytania dotyczące wagi, wzrostu, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;
viii. ocena ryzyka chorób serca: może pomóc osobom ocenić ryzyko rozwoju chorób serca, zadając pytania dotyczące historii rodziny, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;
ix. ocena ryzyka udaru mózgu: może pomóc osobom ocenić ryzyko udaru, zadając pytania dotyczące historii rodziny, diety, aktywności fizycznej i innych czynników ryzyka;
x. ocena zdrowia układu oddechowego: może pomóc osobom w ocenie ich zdrowia układu oddechowego, w tym wszelkich objawów zaburzeń układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i inne powiązane schorzenia;
xi. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczne/psychiczne związane z depresją;
xii. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczne/psychiczne związane z wypaleniem zawodowym;
xiii. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczno-psychologiczne związane z objawami nerwicy i obsesji;
xiv. program skierowany do osób cierpiących na problemy psychologiczne/psychiczne związane z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem;
xv. ocena bezsenności;
f) wyzwania zdrowotne oparte na grywalizacji: punkty premiowe, odznaki itp.;
g) kalkulatory zdrowia: BMI, nawodnienie;
h) zarządzanie lekami i przypomnienia;
i) powiadomienia i wiadomości push;
j) karta pacjenta – wyniki historyczne, eksport do lekarza lub członka rodziny za pośrednictwem poczty elektronicznej, pdf, linku lub kodu QR;
k) import danych zdrowotnych z Google Fit i Apple Health;
l) dostęp do bazy wiedzy na temat zdrowia z kontekstowymi umiejscowieniami.
5.2. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów. Realizacja Usług przez MX Labs nie ma charakteru działań diagnostycznych, czy terapeutycznych i nie może być traktowana jako porada medyczna, diagnostyka choroby, terapia lub zastępować innych świadczeń zdrowotnych.
5.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Aplikacji nie zastępuje ani nie stanowi podstawy do postawienia diagnozy, zapobiegania, monitorowania, prognozowania lub leczenia Użytkownika, oraz, że usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkownika nie stanowią świadczeń zdrowotnych, co oznacza w szczególności, że informacje zdrowotne dostarczane za pomocą Aplikacji, w tym wyniki pomiarowe, mają wyłącznie charakter informacyjny. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, w tym na podstawie danych z Aplikacji, jakiekolwiek nieprawidłowości, chorobę lub, że potrzebuje pomocy, powinien niezwłocznie skorzystać z porady lekarskiej lub zwrócić się o odpowiednie świadczenie zdrowotne do właściwej instytucji.

6. Ochrona danych osobowych
6.1.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MX Labs. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez MX Labs znajduje się w Polityce Prywatności. Użytkownik jest również informowany o warunkach przetwarzania jego danych osobowych w ramach procesu zakładania Konta i rejestracji.

7. Ochrona własności intelektualnej i interesów MX Labs
7.1.
Wszystkie elementy Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, teksty, zdjęcia, grafiki, logo itp. – stanowią własność MX Labs. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody MX Labs jest zabronione.
7.2. Zabrania się korzystania przez Użytkownika z zasobów Aplikacji lub usług świadczonych przez MX Labs, w tym zamieszczania przez Użytkownika w swoim Koncie w Aplikacji treści i materiałów w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MX Labs.
7.3. Użytkownik w pełni odpowiada za treści i materiały umieszczone w swoim Koncie w Aplikacji, w tym za ich jakość i legalność, a także za wszelkie szkody wynikające z takich treści i materiałów. MX Labs zastrzega sobie prawo usunięcia treści i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika naruszających postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.

8. Zmiana regulaminu, odpowiedzialności i reklamacji
8.1.
MX Labs zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Usług, MX Labs ma prawo do czasowego wstrzymania lub ograniczenia usługi dostępu do Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia, w tym na czas prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Usługi.
8.2. W przypadku wystąpienia błędu w Serwisie Użytkownik może skontaktować się z MX Labs wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@mxlabs.ai. Reklamacje dotyczące niedostarczenia lub nieprawidłowości Usługi można zgłaszać drogą elektroniczną na ww. adres. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, nazwę Partnera, którego reklamacja dotyczy oraz opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
8.3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, MX Labs nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z Serwisu, jak również za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z naruszeniem Regulamin. W każdym przypadku odpowiedzialność MX Labs wobec Użytkownika nie może przekroczyć równowartości uiszczonej opłaty/wynagrodzenia za daną Usługę, jeśli jest ona przewidziana w umowie z Użytkownikiem lub Partnerem. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez MX Labs w wyniku działania umyślnego, za które ponosi pełną odpowiedzialność.
8.4. MX Labs zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w formie, w jakiej zostały pierwotnie udostępnione Użytkownikom, w miarę możliwości z 14-dniowym wyprzedzeniem.
8.5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku danych lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji.
8.6. W przypadku powstania sporu na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
8.7. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
8.8. Użytkownik będący Konsumentem może także skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo estońskie.